ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a DevIT Kft. által megvalósított, személyes adatokat érintő adatkezelésről

DevIT Kft.  (székhely: 1141 Budapest Pered utca 35., adószám: 14803882-2-42) (továbbiakban Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt az Adatkezelő által megvalósított, személyes adatokat érintő, adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az Ön adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.  

Az Adatkezelő a tájékoztatást közérthető és könnyen áttekinthető formában igyekszik nyújtani, valamint a Felügyeleti ajánlással összhangban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől.

A Tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Eker. tv.)
 • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Grt.),
 • a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban Számv. tv.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.),
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.)

1.    A személyes adatok adatkezelője

A személyes adatok kezelője DevIT Kft.

Székhely és levelezési cím: 1141 Budapest Pered utca 35.

Telefonszám: +36(20)257-7600

E-mail: info@devit.hu

Weboldal: www.devit.hu

Adószám: 14803882-2-42

 

2.    Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

 • Közvetlen üzletszerzés, hírlevél küldése

Adatkezelés célja:

Közvetlen üzletszerzés céljából az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival kapcsolatos  reklámküldemények, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információk küldése e-mail üzenetben.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja.

Érintettek köre:

Weboldalon regisztráló természetes személyek, akik a hírlevélre feliratkoztak.

Kezelt adatok köre:

Név, Cégnév, e-mail cím, telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes és a feliratkozás nélkül a weboldalon a regisztráció elvégezhető.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő weboldalán keresztül – valamint a hírlevélben (e-mail, sms) található közvetlen linken keresztül elvégezhető.


 • Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja:

A https://devit.hu/ oldalon található kapcsolat-felvételi formokon keresztül, vagy közvetlenül az info@devit.hu címre küldött megkeresések kivizsgálása, intézése és pontos dokumentálása, a beküldővel való kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulás visszavonása az info@devit.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Érintettek köre:

Bármely üzenetet küldő természetes személy.

Kezelt adatok köre:

Név, Cégnév, e-mail cím, telefonszám, üzenetben vagy a csatolmányban található bármely személyes adat, a beküldőre, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

 • Vállalati facebook fiók

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő vállalati facebook fiókokon keresztül fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulás visszavonása az info@devit.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Érintettek köre:

Bármely kommentet, üzenetet küldő természetes személy.

Kezelt adatok köre:

A fogyasztó facebook fiók-neve, valamint a kommentben, üzenetben található bármely személyes adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Az adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a vállalati facebook fiók törléséig, illetve, ha a facebook ettől eltérő korábbi adattörlést alkalmazna.

 • Cookie-k használata a weboldalakon

Adatkezelés célja:

A weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása.

Adatkezelés jogalapja:

A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A további cookie-k tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a jelen Tájékoztató megismerése után ad meg. A hozzájárulás visszavonása az info@devit.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Érintettek köre:

A weboldal látogatói.

Kezelt adatok köre:

A weboldalon cookie-k kezelése történik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A weboldal látogatása önkéntes, de a webes sütik működésének korlátozásával a weboldal bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy előre meghatározott ideig történik az adatok kezelése.

3.    Hozzáférés a személyes adatokhoz

A személyes adatokat az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve társaságunk részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg. A hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges legszűkebb mértékben engedélyezzük. Az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, kizárólag az adatfeldolgozói tevékenység végzéséhez szükséges célokra használhatóak az Adatkezelőtől kapott adatok. Az adatfeldolgozók az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat kötelesek betartani. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

4.    Adattovábbítás

Adatai nem kerülnek továbbításra további adatkezelők részére. Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére sem.

5.    Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek. Ennek részeként az Adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő gondoskodik tovább a személyes adatokat tároló informatikai rendszerek zárt és teljes körű védelméről az ágazati jogszabályokban, valamint a felügyeleti szervek ajánlásaiban foglaltak teljes körű figyelembevételével és betartásával.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve a megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket hivatalos weboldalán történő értesítéssel és/vagy levélben tájékoztatja.

6.    Gyermekek személyes adatainak kezelése

Az Adatkezelő tudatában van annak, hogy a gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására az érintett önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljársz) beleegyezését megszerezni. Az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra.

7.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

Székhely és levelezési cím: 1141 Budapest, Pered utca 35.

Telefonszám: +36(20)257-7600

E-mail: info@devit.hu

Az Ön által benyújtott  jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban értesíjük!

A tájékoztató a továbbiakban ezen jogaival kapcsolatos lényeges információkat foglalja össze. A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

7.1.        Hozzáféréshez való jog

Az Ön kérésére, írásban – ideértve adott esetben az elektronikus utat is –, közérthető módon tájékoztatást adunk arról hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, így különösen, az adatkezelés céljáról, a kezelt személyes adatokról, a címzettekről, akiknek az Ön adatait továbbítottuk, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, valamint az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos tudnivalókról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

7.2.         Helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan vagy hiányos személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, kiegészítse.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, az Adatkezelő kiegészítő nyilatkozat útján elvégzi a helyesbítést és kiegészítést.

 

7.3.         Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – a jelent tájékoztatóban meghatározott törlési követelményekre figyelemmel – törli a személyes adatot, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy bármilyen egyéb ok miatt az adatkezelés jogellenes.

A törlés megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a törlendő személyes adatot, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.4.         Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

7.5.         Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia! Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő – beleértve a profilalkotást is – felhasználása ellen tiltakoznia.

A személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.6.        Adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.  A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

7.7.        Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.8.        Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

7.9.        A bírósági jogorvoslathoz való jog

A fentiek mellett Ön bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Ön bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

8.    A Tájékoztató elérhetősége és módosítása

 

Az Adatkezelő honlapján, valamint ügyfélszolgálati irodáiban a mindenkor hatályos Tájékoztatót közzéteszi. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, amelyről honlapján (www.devit.hu) keresztül kellő időben értesíti az érintetteket.